Noteikumi

Noteikumi

Noteikumu kas saistīti ar jaunrota.lv
mājas lapas izmantošanu

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt jaunrota.lv mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

1. VISPĀRĪGI

Projekta jaunrota.lv īstenošanu un darbību nodrošina SIA “Jaunrota” (reģistrācijas numurs 43202001091), turpmāk tekstā – Jaunrota.
Apmeklējot Jaunrota Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

2. MĀJAS LAPĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS RAKSTURS

Visa Mājas lapā ievietotā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. Jaunrota negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. Jaunrota ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

3. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jaunrota patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī Jaunrota ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

4. HIPERSAITES

Ja Jaunrota norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Jaunrota sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Jaunrota neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. Jaunrota nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

5. SĪKDATNES

Jaunrota Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu ierīces cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu tīmekļa vietnes apmeklētājam.
Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu ierīces cietajā diskā noteiktu laika periodu. Jaunrota izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.
Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties tīmekļa vietnē. Lai lietotu Jaunrota interneta pakalpojumus, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. Jaunrota izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu pilnvērtīgi izmantot Mājas lapu, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu Jaunrota Mājas lapā vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs Mājas lapas funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas Jums būs neiespējama pilnvērtīga un pilnīga Jaunrota Mājas lapas izmantošana.

6. FIZISKO PERSONAS DATI / LIETOTĀJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Jaunrota Mājas lapas lietotāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Jaunrota ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Jūsu dati, kurus Jūs ievadāt/nododat, izmantojot Jaunrota Mājas lapu, vai kurus Jūs nododiet Jaunrota citādā veidā, netiek izpausti trešām personām. Dati tiek izmantoti tikai Jūsu izvēlēto pakalpojumu nodrošināšanai un gadījumos, ja to izpaušanu trešām personām pieprasa Jaunrota obligāti izpildāmi Latvijas Republikā saistoši normatīvie akti vai to izpaušana ir nepieciešama Jaunrota interešu aizsardzībai.
Papildus iepriekšminētajam Jūsu dati var tikt izmantoti, lai Jaunrota varētu sazināties ar Jums, tai skaitā lai nosūtītu komerciāla rakstura informāciju. Ja Jūs nevēlaties saņemt komerciāla rakstura informāciju, Jūs vienmēr varat mums par to paziņot, nosūtot e-pastu.
Jums jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu Mājas lapas daļām, kur nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

7. SAŅEMTĀS ATSAUKSMES

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par Jaunrota Mājas lapas saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai Mājas lapas apmeklētājiem būtu ērti lietojama un saistoša. Tomēr Jaunrota ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku.

8. ATBILDĪBA

Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Jaunrota vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. Jaunrota nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Jaunrota ir zinājusi par Mājas lapas vai tās satura trūkumiem.
Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Mājas lapā vai ar Mājas lapas starpniecību norādītos pakalpojumus vai produktus.

9. MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Jaunrota Mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Jaunrota un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. Jaunrota ir veikusi atbilstošas darbības, lai Mājas lapa, tajā norādītā informācija un pakalpojumi darbotos nekļūdīgi un bez pārtraukumiem. Tomēr Jaunrota nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Mājas lapā vai ar šīs Mājas lapas palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, vai par to, ja tā nav pieejama no Jaunrota neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Jaunrota neapliecina un negarantē to, ka šī Mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

10. MĀJAS LAPAS DROŠĪBA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot Jaunrota Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstat veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību.
Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas.
Jaunrota ir veicis visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

11. NOTEIKUMU GROZĪŠANA

Jaunrota ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. Jaunrota neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN JURISDIKCIJA

Šīs Mājas lapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Mājas lapas Lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā. Strīda risināšanai tiks piemērotas Latvijas Republikā saistošās materiālo un procesuālo tiesību normas.

Cookies (sīkfaili) ir informācijas fails, kuru nosūta attiecīgā vietne un šis fails tiek glabāts lietotāja ierīcē. Cookies saturs neļauj identificēt lietotāju un attiecīgi nav pieejami citi faili uz lietotāja ierīces. Cookies var ietver vietnes nosaukumu, datumu, laiku u.c., tam tiek piešķirts unikāls numurs, pēc kura tiek atpazīts lietotājs.

Saglabāti cookies ļauj atpazīt klienta datoru, tādējādi klientam, atkārtoti apmeklējot vietni vai tās sadaļu, tiek dota iespēja izvairīties no atkārtotas datu ievades. Cookies uzlabo lietotāja pieredzi vietnē un tiek izmantots, lai palīdzētu attīstīt vietni un veidotu to draudzīgāku lietotājiem, palīdzētu noteikt un izprast lietotāju vēlmes, kā arī rādīt noteiktas reklāmas dažādās vietnēs, attiecīgai mērķauditorijai, pamatojoties uz iepriekšējiem vietnes apmeklējumiem.

Pakalpojuma lietotājs var jebkurā laikā veikt izmaiņas iestatījumos, kas attiecas uz cookies. Šos iestatījumus var mainīt, ieslēgt vai izslēgt/bloķēt automātisko cookies apstrādi.

Vairāk informācijas par Cookies:

  • Cookies glabājas jūsu pārlūkprogrammā, faili tiek glabāti īslaicīgi ierīcē, ierīce pēc attiecīga laika automātiski tos dzēš.
  • Cookies glabājas jūsu pārlūkprogrammā, faili tiek saglabāti lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad lietotājs tos manuāli izdzēš.
  • Cookies reklāmas faili no reklāmu serveriem, to uzņēmumu un pakalpojumu sniedzējiem, šie faili pielāgojas lietotājam, to vēlmēm un paradumiem. Šie faili ļauj novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, iespējams uzzināt cik daudz cilvēku noklikšķina uz attiecīgās reklāmas un apmeklē reklāmdevēja vietni. Šie cookies ievāc informāciju un nosūta to trešajām personām. Šāds piemērs ir Google Adwords, Google Analytics. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet trešo personu vietnes, saņemot vairāk informācijas par cookies izmantošanu.

Informācija par to, kā apmeklētāji var atteikties no Google lietotajiem cookies failiem, Google reklāmu iestatījumi vai atteikties no trešās puses pakalpojumu sniedzēja lietotajiem cookies failiem, tīkla reklamēšanas iniciatīvas atteikšanās lapa.

Turpinot lietot jaunrota.lv tu piekrīti Eiropas Savienības cookies likumam par sikdatņu izvietošanu tavā datorā. Lasīt noteikumus.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close